Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

12000833 -  1.5 ml/lọ  - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm giang mai

                                                                        Non-Treponemal antibodies

                                                                        Treponema pallidum IgG                                                                        

                                                                        Treponema pallidum IgM

                                                                        Treponema pallidum Antibodies