Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

BC80 -  0.5 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm Hemoglobin

                                                                           Hemoglobin A1C

                                                                           Hemoglobin A2

                                                                           Hemoglobin (Total Glycated)