Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

BC90A: EQAS Hematology Program Shipment A - 2 ml/lọ - 3 lọ/hộp

BC90B: EQAS Hematology Program Shipment B - 2 ml/lọ - 3 lọ/hộp

BC90C: EQAS Hematology Program Shipment C - 2 ml/lọ - 3 lọ/hộp

BC90D: EQAS Hematology Program Shipment D - 2 ml/lọ - 3 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm huyết học

Hematocrit (HCT)

Hemoglobin

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Mean Corpuscular Volume (MCV)

Mean Platelet Volume (MPV)

Platelets (PLT)                                                        

Red Blood Cells (RBC)

Red Blood Cell Distribution Width (RDW)

Red Blood Cell Distribution Width-SD (RDW-SD)

White Blood Cells (WBC)