Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

 BC31 2.5 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm khí máu

 

Calcium (Ionized)

Chloride

Glucose

Lactate (Lactic Acid)

Magnesium

pCO2

pH                         

pO2

Potassium

Sodium