Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

BC47 -  3 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm mỡ máu

Apolipoprotein A-1     

Apolipoprotein B

Cholesterol (HDL)

Cholesterol (LDL)

Cholesterol (Total)

Triglycerides       

Pilot Analyte

Cholesterol (non-HDL)

Lipoprotein (a)