Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

EQAS Blood Typing Program Shipment A:3 lọ x 4 ml/lọ + 1 mẫu người hiến x 2 ml/mẫu

EQAS Blood Typing Program Shipment B:3 lọ x 4 ml/lọ + 1 mẫu người hiến x 2 ml/mẫu

EQAS Blood Typing Program Shipment C:3 lọ x 4 ml/lọ + 1 mẫu người hiến x 2 ml/mẫu

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm định nhóm máu

ABO Group

Antibody Identification          

Antibody Screen

Compatibility (Cross-match)

DAT (Direct Antiglobulin Test)

Rh(D)