Đặc điểm kỹ thuật: 

  • Công suất tối đa: 24 mẫu/lần chạy
  • Chạy độc lập không cần kết nối với máy tính
  • Công nghệ sử dụng: Giải trình tự bởi quá trình tổng hợp, trình tự đọc theo thời gian thực dựa trên công nghệ Pyrosequencing
  • Thể tích phản ứng: 25µl
  • Ứng dụng: phân tích methyl hóa, định lượng allele, xác định kiểu gen, phân tích trình tự