Đặc tính chung

  • GeneReader được thiết kế để thực hiện các ứng dụng giải trình tự gen thế hệ tiếp mới (NGS) bằng cách tích hợp hóa học giải trình tự dựa trên huỳnh quang.
  • Quy trình công việc của GeneReader bao gồm 6 quy trình sau: tách chiết axit nucleic, làm giàu trình tự đích, chuẩn bị thư viện mẫu, khuếch đại dòng, giải trình tự và lai tạo trình tự mồi, chuẩn bị flowcell, chuẩn bị thuốc thử, thiết lập phân tích QCI, chạy flowcell bắt đầu và rửa bảo trì sau khi chạy kết quả.
  • Hệ thống thiết kế linh hoạt: Kích thước các lô mẫu có thể mở rộng và có thể nạp liên tục nhiều flow cell (Multiple Flow cell) để thích hợp nhu cầu lượng mẫu.

Ứng dụng

  • Sàng lọc đột biến ung thư với thiết kế 500 cặp mồi câu ra 30 gene 
  • Sàng lọc đột biến ung thư phổi trên người 
  • Sàng lọc ung thư vú, ung thư buồng trứng
  • Sàng lọc ung thư vú, ung thư buồng trứng trên mẫu mô cố định FFPE và mẫu Máu