Finia bơm 3 loại vật liệu qua bộ kít và làm lạnh chúng đến nhiệt độ được thiết lập. Các vật liệu được trộn với nhau để tạo sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm này được chia đều vào các túi sản phẩm và 1 túi QC, sau đó hàn các túi này lại. Các túi sản phẩm này có thể dùng được luôn, mang đi kiểm tra hoặc làm đông khô. Các đặc tính chính của hệ thống:

  • Tự động hóa việc lập công thức cuối cùng và tự động hóa bước phân chia và đóng gói 
  • Duy trì môi trường chức năng kín để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm - Giảm thiểu các thay đổi xảy ra khi thực hiện thủ công 
  • Tùy chỉnh thể tích sản phẩm cuối cùng
  • Duy trì khả năng sống của sản phẩm
  • Tiếp cận công cụ cần thiết để tạo điều kiện cho việc tuân thủ cGMP