Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

367: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, mức nồng độ 1 - 2ml/lọ - 6 lọ/hộp

368: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, mức nồng độ 2 - 2ml/lọ - 6 lọ/hộp

368X: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, 3 mức nồng độ, dạng hộp nhỏ - 2ml/lọ - 3 lọ/hộp

369: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm dấu ấn ung thư, dạng đông khô, mức nồng độ 3 - 2ml/lọ - 6 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm dấu ấn ung thư

β-2-Microglobulin

ACTH

Aldosterone

Alphafetoprotein (AFP)

hCG

hCG-β Subunit 

Neuron Specific Enolase 

CA 15-3

CA 19-9

CA 27.29

CA 50*

(NSE)*

PAP

Prolactin

CA 72-4*

CA 125

Calcitonin 

Carcinoembryonic Antigen

PSA

PSA (Free)

S-100*

(CEA)

CASA*1

Cyfra 21-1*

Ferritin 

Thyroglobulin (Tg)