Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

146 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

146X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

147 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 2 - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

147X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 2, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

148 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 3 - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

148X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 3, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

149 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ thấp - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

149X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ thấp, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

27104 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1A - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

27104X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1A, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

27105 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1B - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

27105X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1B, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

27106 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1C - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp 

27106X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim, dạng dung dịch, mức nồng độ 1C, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 1 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim

BNP

CK (Total)        

 

Troponin I

CK-MB Isoenzyme

CRP

 

Troponin T

Digitoxin             

Homocysteine*

Myoglobin      

NT-proBNP