Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

544:   Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol và Ammoniac, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

545:   Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol và Ammoniac, dạng dung dịch, mức nồng độ 2 - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

545X: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol và Ammoniac, dạng dung dịch, 3 mức nồng độ, dạng hộp nhỏ - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

546:   Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol và Ammoniac, dạng dung dịch, mức nồng độ 3 - 3ml/lọ - 6 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol và Ammoniac

                             Ethanol

                             Ammonia