Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

  • 553: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Hemoglobin A2, dạng đông khô. Có 2 mức nồng độ - 0.5ml/lọ - 4 lọ/hộp
  • 553X: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Hemoglobin A2, dạng đông khô. Có 2 mức nồng độ, dạng hộp nhỏ - 0.5ml/lọ - 2 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Hemoglobin

Hemoglobin A2

Hemoglobin F

Hemoglobin S