• Công nghệ tách chiết: công nghệ màng silica
  • Loại đĩa phù hợp: đĩa 96 giếng
  • Sử dụng kit hóa chất đi kèm máy tách chiết từ nhiều loại mẫu: tế bào, mô, vi khuẩn, virus, mẫu thực phẩm…

Công suất hệ thống:

  • 4 SBS-standard plates (kích thước footprint 128x86mm);
  • Số kênh Pipet: 8 kênh
  • Thể tích Pipet: 20 - 200 µl.
  • Công suất: lên tới 96 mẫu với bước thay đổi mỗi 8 mẫu
  • Khử trùng bề mặt làm việc: đèn UV kèm theo
  • Áp suất dương: Màng lọc HEPA có sẵn