-         Sử dụng nối tiếp với các loại bộ quả lọc khác trên  máy lọc máu liên tục Prismaflex hoặc PrisMax (ở những quốc gia mà PrisMax đã được thông quan hoặc đăng ký) cho bệnh nhân cần tiến hành liệu pháp hấp phụ để loại bỏ độc chất trong máu.

-         Chất hấp phụ: than hoạt phủ Cellulose.

-         Diện tích hấp phụ: 150.000 m2 – 150C, 300.000 m2 – 300C

-         Thể tích máu trong quả lọc và dây nối: 247ml – 150C, 367ml – 300C

-         Quản lý quả lọc bằng mã vạch tránh nhầm quả lọc.

-         Bộ quả lọc đã được tiệt trùng bằng EtO.