Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

397: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 - 10ml/lọ - 12 lọ/hộp

398: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, dạng dung dịch, mức nồng độ 2 - 10ml/lọ - 12 lọ/hộp

395X: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, dạng dung dịch, 2 mức nồng độ - 10ml/lọ - 2 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu

Amylase

Calcium

Chloride            

Cortisol

Creatinine

Glucose

Magnesium

Microalbumin         

Osmolality

pH

Phosphorus

Potassium

Pregnancy (Qualitative)

Protein (Total)

Sodium

Specific Gravity

Urea

Urea Nitrogen

Uric Acid