Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

364: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch đặc biệt, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 - 5ml/lọ - 6 lọ/hộp

365: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch đặc biệt, dạng dung dịch, mức nồng độ 2- 5ml/lọ - 6 lọ/hộp

366: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch đặc biệt, dạng dung dịch, mức nồng độ 3- 5ml/lọ - 6 lọ/hộp

359: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch đặc biệt, dạng dung dịch, mức nồng độ LTA (mức thấp)- 5ml/lọ - 6 lọ/hộp

359X: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm miễn dịch đặc biệt, dạng dung dịch, gồm 4 mức nồng độ, dạng hộp nhỏ- 5ml/lọ - 6 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc biệt

25-Hydroxy Vitamin D

Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg)

Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO)

C-Peptide

Erythropoietin (EPO)

Insulin Growth Factor I (IGF-I)

Intact PTH                

Osteocalcin