Ứng dụng chủ yếu: phân tích biểu hiện gen, định mầm bệnh, định type mầm bệnh, an toàn thực phẩm, genotyping, phân tích methyl hóa, phát hiện DNA tồn dư…

  • QIAsymphony AS có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với hệ thống tách chiết tự động QIAsymphony SP thông qua module chuyển tự động
  • Các phương pháp thí nghiệm phù hợp: Real-time PCR, RT-PCR, Real-time RT-PCR, HRM, PCR, Probe-based Real-time PCR
  • Phần mềm: Kết nối với hệ thống tách chiết, đồng bộ với dữ liệu máy phân tích mẫu, tương thích với LIMS
  • Công suất mẫu: 96 mẫu/ lần chạy trong vòng 25 phút
  • Cánh tay robot: 4 kênh
  • Đèn UV: khử trùng khu vực làm việc và tối thiểu khả năng nhiễm chéo