máy xét nghiệm huyết học

Phân loại máy xét nghiệm huyết học

Với các ứng dụng đối với việc xét nghiệm huyết học, giá thành hợp lý, giá trị chẩn đoán ...

tổng quan về huyết học

Tổng quan về huyết học

Máu là một tổ chức của cơ thể. Trong máu bao gồm có các thành phần hoá học (các chất vô cơ, ...