Máy ECMO TERUMO BCT

Huyết học truyền máu TERUMO BCT

Hệ thống phân chia và đóng gói tế bào TERUMO BCT

Hệ thống phân tách tế bào TERUMO BCT

Máy tách tế bào máu TERUMO BCT

Máy thu gom thành phần máu tự động TERUMO BCT

Máy thành phần máu tự động TERUMO BCT